Hersenschudding

Bij een hersenschudding zijn uw hersenen niet zichtbaar beschadigd. Het is een vorm van licht traumatisch hersenletsel. Misschien bent u korte tijd bewusteloos geweest en/of heeft u korte tijd een geheugenstoornis (gehad). Meestal is dit het gevolg van een klap of stoot op het hoofd, door bijvoorbeeld een verkeersongeluk, een val of door geweld. Hoewel de gevolgen van een hersenschudding meestal niet blijvend zijn, moet u er niet te luchtig over denken. U kunt van de gevolgen wel degelijk hinder ondervinden. De klachten zijn in 3 groepen in te delen:

Lichamelijke klachten

Klachten die meestal binnen een paar dagen over zijn

 • braken;
 • misselijkheid;
 • slaperigheid/sufheid;
 • wazig zien/dubbel zien.

Klachten die vaak langer aanhouden

 • hoofdpijn;
 • vermoeidheid;
 • overgevoeligheid voor drukte, felle lichten of harde geluiden;
 • slaapproblemen;
 • duizeligheid;
 • evenwichtsproblemen;
 • verminderde reuk- of smaakzin;
 • veranderde beleving van tast, pijn en temperatuur;
 • veranderde seksualiteit, zoals meer of minder zin hebben en potentieproblemen.

Klachten op het gebied van het denken

 • aandachts- en concentratieproblemen;
 • geheugenverlies rond het ongeval;
 • problemen met het plannen en verrichten van activiteiten.

Klachten met betrekking tot gedrag en emoties

 • prikkelbaarheid;
 • labiliteit;
 • impulsiviteit;
 • gebrek aan initiatief;
 • verminderd ziekte-inzicht;
 • somberheid en depressie;
 • veranderde seksualiteit, zoals meer of minder zin hebben en potentieproblemen.

Instructies voor volwassenen

Wij raden u aan in de eerste 24 uur na het oplopen van de hersenschudding, geen slaapmiddelen en/of alcohol te gebruiken. Bij hoofdpijn kunt u paracetamol gebruiken Ook adviseren wij u de eerste dagen veel te rusten en uw klachten serieus te nemen. Zorg dat iemand u de eerste 24 uur in de gaten houdt en laat u halverwege de nacht minstens 1 keer wekken. Bij toenemende sufheid, hoofdpijn en/of overgeven moet u direct contact opnemen met de spoedeisende hulp van het ziekenhuis.
Problemen of vragen

Bij vragen tijdens de eerste 24 uur kunt u direct contact opnemen met uw huisarts of met de dokterswacht. U wordt aangemeld bij de verpleegkundig neurologie consulent NAH/CVA consulent ketenzorg NAH. NAH staat voor niet-aangeboren hersenletsel. Als u ongeveer 2 weken thuis bent, belt hij of zij u op om te vragen hoe het met u gaat. Dit gebeurt op een moment dat we van te voren met u afspreken. Zo nodig krijgt u ook een doorverwijzing naar andere hulpverleners, zoals Slachtofferhulp.

Provinciale monitoring

Misschien waren er toen u de Spoedeisende Hulp (SEH) verliet nog geen aanwijzingen voor aanhoudende klachten. Het kan dan toch gebeuren dat u na een aantal weken klachten ervaart die worden veroorzaakt door het incident waarvoor u de SEH bezocht.

Om volwassen patiënten met klachten na een val met mogelijk hoofdletsel goed te ondersteunen, hebben alle Friese ziekenhuizen een ‘nabelsysteem’. Een verpleegkundige belt de volwassenen die op de SEH zijn geweest en waarbij een hersenscan is gemaakt en/of een neuroloog is betrokken geweest maar waarvoor geen controleafspraak is gemaakt.

Blijkt in het telefoongesprek dat u toch nog klachten hebt, dan overlegt de verpleegkundige met u welke vervolgstappen mogelijk zijn. Gaat het goed met u, dan is een vervolg niet aan de orde.

Omdat het om een provinciaal project gaat, registreren we een aantal gegevens zoals uw leeftijd, de datum van het bezoek aan de SEH, de datum van het nabelmoment en of u bent doorverwezen. Als u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dit melden in het telefoongesprek met de verpleegkundige.

NAH Zorg

Ziekenhuis Tjongerschans wil samen met NAH Zorg de zorg voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel verbeteren en hun naasten ondersteunen. Ondersteuning blijkt voor veel mensen niet nodig maar via deze werkwijze willen we mensen opsporen en begeleiden die het wel nodig hebben.

NAH Zorg is er zodra de patiënt weer thuis is. Dit kan al vanaf dag één als dit nodig is. NAH Zorg is een onafhankelijk cliëntenservicebureau dat specifieke zorg biedt aan mensen met NAH in hun thuissituatie en hen ondersteunt in alles wat daarbij komt kijken.

NAH Zorg is er voor:

 • het bieden van begeleidende zorg;
 • praktische en emotionele ondersteuning bij letselschade en –procedures;
 • het zoeken van financiële dekking voor uw zorgvraag, bijvoorbeeld via de AWBZ, WMO of de verzekeraar van de tegenpartij;
 • de mogelijkheid tot contact met lotgenoten;
 • de gelegenheid om - ter ontlasting van de thuissituatie - op adem te komen in een NAH hotel;
 • het opvangen van veranderingen in beroep, studie, dagactiviteiten en re-integratie.