Medische Psychologie

Op de afdeling Medische Psychologie werken psychologen die gespecialiseerd zijn in de relatie tussen lichamelijke klachten, emoties en gedrag. Ook de relatie tussen gedrag en hersenfuncties behoort tot het werkgebied. Het team bestaat uit GZ-psychologen (gezondheidszorgpsycholoog volgens artikel 3 wet BIG), een klinisch psycholoog, psychodiagnostisch medewerkers en een secretaresse.

Hoe werken wij?
Na verwijzing door uw specialist of huisarts ontvangt u een schriftelijke uitnodiging voor een intakegesprek. Het intakegesprek bestaat uit één of twee gesprekken van ongeveer 60 minuten waarin we kennis met u maken en we uw klachten bespreken. U mag bij dit gesprek iemand meenemen. Aan het eind van de intake maken we afspraken over het vervolg. Dit kan bestaan uit een behandeling, psychologisch onderzoek en/of advisering.

Vertrouwelijke informatie
De psycholoog en de psychologisch medewerker hebben een beroepsgeheim. Een goede informatie-uitwisseling tussen uw behandelaars komt echter uw behandeling ten goede. Daarom nemen wij deel aan het elektronisch patiëntendossier (EPD) dat in het ziekenhuis wordt gebruikt. Het dossier van de medische psychologie is afgeschermd voor anderen. Wij vragen u vooraf schriftelijk toestemming te geven voor het uitwisselen van informatie met direct betrokken behandelaars. Inzage van patiëntgegevens in het EPD is alleen toegestaan voor direct bij de behandeling betrokken behandelaars en blijft beperkt tot de correspondentie (brieven). Andere delen van uw dossier bij medische psychologie blijven afgeschermd. U vindt de correspondentie (met twee weken vertraging) terug in uw patiëntenportaal via www.mijntjongerschans.nl.

Onze kinder- en jeugdpsychologen hebben zich gespecialiseerd in vraagstellingen over de relatie tussen lichamelijke klachten en emoties en gedrag. Ook de relatie tussen gedrag, ontwikkeling en hersenfuncties behoren tot het werkgebied. De kinder- en jeugdpsychologen richten zich hierbij specifiek op het kind en zijn of haar omgeving (gezin, school, sport, enzovoort). Uw kind kan alleen door een specialist uit het ziekenhuis naar onze afdeling worden doorverwezen.


Vraagstellingen

 • Problemen met het verwerken, accepteren van of omgaan met een (chronische) ziekte
 • Lichamelijke klachten waarvoor geen of slechts voor een deel een lichamelijke oorzaak is gevonden
 • Emotionele klachten zoals zenuwachtigheid, angst, verdriet, somberheid of boosheid als gevolg van lichamelijke klachten, (chronische) ziekte, medisch onderzoek en/of behandeling
 • Klachten over bijvoorbeeld geheugen en concentratie (cognitieve klachten), of veranderingen in emoties en gedrag
 • Ontwikkelingsproblemen
 • Zindelijkheidsproblemen
 • Slaapproblemen
 • Eetproblemen
   

Psychologisch onderzoek

Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de vaardigheden en de eventuele klachten van uw kind kan de kinder- en jeugdpsycholoog voorstellen om een psychologisch onderzoek te doen. We maken dan een nieuwe afspraak. Het onderzoek bestaat uit testen die een psychodiagnostisch medewerker afneemt. Als ouder bent u hier niet bij. Na afloop maken we een nieuwe afspraak om de resultaten te bespreken. Meer hierover leest u in de folder over psychologisch onderzoek bij kinderen en jongeren.

 

Behandelmogelijkheden

Uw persoonlijke situatie staat centraal. Samen stellen we een passend en daardoor doelmatig behandeltraject samen. Na de intake kan gekozen worden voor het geven van psycho-educatie. Dit houdt in dat u en/of uw kind uitleg krijgen over de factoren die mogelijk van invloed zijn op het ontstaan en het blijven bestaan van klachten. Zij kan ook adviseren om te starten met psychologische behandeling. Dit kan gaan om individuele behandeling van uw kind, ouderbegeleiding of een combinatie hiervan. De behandeling kan in het teken staan van leren omgaan met de gevolgen van een lichamelijke aandoening, op vergroten van zelfinzicht en/of  op verandering van gedrag of leefstijl van uw kind. Ook kan de behandeling gericht zijn op traumaverwerking, bijvoorbeeld wanneer een ervaring in het ziekenhuis er voor zorgt dat uw kind psychische klachten ervaart zoals slaapproblemen, gedragsproblemen, somberheid, angst of in sommige gevallen een terugval in de ontwikkeling.

 

De kinder- en jeugdpsycholoog maakt onder andere gebruik van (cognitieve) gedragstherapie, EMDR,  acceptance & commitment therapy en systeemtherapeutische technieken. Daarnaast is er specifieke kennis op het gebied van de medische hypnose. Dit is een specifieke vorm van behandeling, gericht op de wisselwerking tussen lichaam en geest. De behandeling kan gericht zijn op bijvoorbeeld stressvermindering, het leren controle uit te oefenen op de klachten en het vergroten van het zelfvertrouwen.

 

Gezag

Wanneer uw kind verwezen wordt naar de kinder- en jeugdpsycholoog is schriftelijke toestemming van de gezaghebbenden nodig. Het gezag bij    ouder(s) blijft ook na echtscheiding bestaan, tenzij dit gewijzigd is via de rechtbank. Dit geldt voor kinderen tot 16 jaar. Bij jongeren in de leeftijd van 12 tot16 jaar is ook toestemming van uw kind nodig. Dit is wettelijk bepaald en zonder deze toestemming kunnen wij uw kind niet in behandeling nemen.

 

Onze psychologen richten zich op de interactie tussen lichamelijke klachten of ziektebeelden en het psychisch functioneren. Hieronder valt ook het onderzoek naar de cognitieve functies van de hersenen (zoals concentratie, oriëntatie, waarnemen, denken, plannen en problemen oplossen) en de relatie hiervan met gedrag.


Vraagstellingen

 • Problemen met het verwerken, accepteren van of omgaan met een (chronische) ziekte.
 • Lichamelijke klachten waarvoor geen of slechts voor een deel een lichamelijke oorzaak is gevonden.
 • Emotionele klachten als gevolg van lichamelijke klachten, (chronische) ziekte, medisch onderzoek en/of behandeling.
 • Klachten over bijvoorbeeld geheugen en concentratie (cognitieve klachten), of veranderingen in emoties, gedrag en/of karakter.
   

Psychologisch onderzoek

Afhankelijk van de vraagstelling kunt u kiezen voor een (neuro)psychologisch onderzoek. Dit onderzoek is een hulpmiddel om te komen tot een advies of behandeling. Tijdens het onderzoek nemen we tests af. Het onderzoek kan -afhankelijk van de vraagstelling- bestaan uit een intelligentietest,  geheugen- en/of aandachtstest, een taal- en/of spraaktest, een planningstaak of een persoonlijkheidsvragenlijst. De testen en vragenlijsten worden meestal afgenomen door een psychodiagnostisch werkende. Een (neuro)psychologisch onderzoek neemt vaak een halve tot een hele dag in beslag. We maken een aparte afspraak voor het nabespreken van de testresultaten.

 

Behandelmogelijkheden

Na intake kan samen gekozen worden voor het geven van psycho-educatie. U krijgt dan uitleg over de factoren die mogelijk van invloed zijn op het ontstaan en het blijven bestaan van klachten. Het is ook mogelijk om een kortdurende psychologische behandeling (psychotherapie) op te starten. De behandeling kan gericht zijn op herstel van het psychisch evenwicht, op leren omgaan met de gevolgen van een lichamelijke aandoening of op vergroting van het zelfinzicht en verandering van gedrag of leefstijl. Ook kan de behandeling gericht zijn op traumaverwerking, bijvoorbeeld wanneer een ervaring in het ziekenhuis ervoor zorgt dat u psychische klachten ervaart zoals slaapproblemen, of dat een eerder doorgemaakt trauma een medische behandeling in de weg staat. Voor psychotherapeutische behandelingen maken we onder andere gebruik van cognitieve gedragstherapie, EMDR, acceptance & commitment therapy, mindfulness based cognitive therapy en mindful exposure.

 

Alle behandelvormen kunnen aan u individueel of aan u en uw partner of andere gezinsleden samen worden aangeboden. In sommige situaties bieden we groepsbehandelingen aan.

 

Een paar psychologen zijn gespecialiseerd in ouderenzorg. Deze psychologen zijn bekend met de psychische problemen die samenhangen met het ouder worden. Zij onderzoeken, behandelen en begeleiden ouderen die door lichamelijke en/of psychogeriatrische aandoeningen psychische problemen hebben.


Vraagstellingen

 • Problemen in het cognitief functioneren: zoals stoornissen in aandacht, geheugen, waarneming, taal, denken, tempo en uitvoeren van handelingen.
 • Veranderingen in gedrag en emoties: stoornissen zoals initiatiefverlies, verminderde sociale vaardigheden, agressiviteit, angst, depressiviteit, prikkelbaarheid en persoonlijkheidsveranderingen.
 • Problemen met het verwerken, accepteren van of omgaan met een (chronische) ziekte.
   

Psychologisch onderzoek

Afhankelijk van de vraagstelling kunt u kiezen voor een (neuro)psychologisch onderzoek. Dit onderzoek is een hulpmiddel voor een advies of behandeling. Tijdens het onderzoek nemen we tests af. Afhankelijk van de vraagstelling kunnen we verschillende zaken onderzoeken. Een veel voorkomende vraag is welke gevolgen een hersenbeschadiging (bijvoorbeeld door een beroerte) of hersenaandoening (bijvoorbeeld dementie of de ziekte van Parkinson) heeft voor het dagelijks leven.

 

Behandelmogelijkheden

Bij onbegrepen gedrag (denk aan angst, depressie of afwerend gedrag bij patiënten met cognitieve beperkingen) stelt de psycholoog in samenwerking met mantelzorgers, familieleden en/of medewerkers een behandelplan op waarbij het doel is dit gedrag te verminderen. De psycholoog geeft voorlichting over verschillende ziektebeelden aan mantelzorgers en adviseert hen op het gebied van omgang met patiënten.

De best mogelijke zorgervaring

Wij staan dag en nacht voor u klaar