Centrum Farmaceutische Zorg

Ziekenhuisapotheek
De ziekenhuisapotheek bereidt en verspreidt de geneesmiddelen voor patiënten in ziekenhuis Tjongerschans. De ziekenhuisapotheek is ook verantwoordelijk voor het toezicht en de distributie van geneesmiddelen naar een aantal zorginstellingen in de regio zoals Maeykehiem (St. Nicolaasga) en Revalidatie Friesland (Beetsterzwaag). Verder geven de ziekenhuisapothekers advies bij de keuze en bepaling van specifieke geneesmiddelen in het bloed, bij drugs in bloed en urine en bij vergiftiging door geneesmiddelen.

Poliklinische apotheek De Tjonger
De poliklinische apotheek is een zelfstandige apotheek in de centrale hal van het ziekenhuis. Apotheek de Tjonger is tevens dienstapotheek voor de regio buiten kantooruren. Bezoekers van de polikliniek, ontslagen patiënten en ook medewerkers, passanten en/of omwonenden kunnen hier het recept inleveren dat ze van de arts hebben ontvangen. Het assortiment van Apotheek de Tjonger is uitgebreid en de voorgeschreven medicijnen kunnen direct mee naar huis worden genomen.

Specialisten
De ziekenhuisapotheker heeft een belangrijke taak in het bewaken van uw medicatiegebruik en -veiligheid in het ziekenhuis. De ziekenhuisapotheker heeft een opleiding van 10 jaar gevolgd voordat hij of zij het specialisme mag beoefenen (6 jaar universitaire basisopleiding tot apotheker en 4 jaar specialisatie fase tot ziekenhuisapotheker). De ziekenhuisapotheker is een door de minister erkend specialist. Hij of zij is ingeschreven in het BIG register en valt onder de strekking van de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Als klinisch-ondersteunend specialist is de ziekenhuisapotheker lid van de medische staf. In het ziekenhuis is een team van apothekersassistenten die uitvoerende patiëntgebonden taken onder leiding van de ziekenhuisapotheker verrichten. Ter ondersteuning van de ziekenhuisapotheker zijn er ook apothekers werkzaam in wisselende samenstelling.

De poliklinisch apotheker is verantwoordelijk voor het realiseren van juiste en tijdige levering van farmaceutische zorg aan patiënten, al dan niet op recept, binnen het verzorgingsgebied. We doen dit overeenkomstig wettelijke regelingen en bepalingen vanuit het kwaliteitskeurmerk HKZ. De apotheker gebruikt het 'Professioneel Statuut der K.N.M.P. (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter Bevordering van de Pharmacie) als leidraad. De poliklinisch apotheker is mede verantwoordelijk voor de inrichting van de apotheekorganisatie en geeft leiding aan de daarin werkzame personen.

Het Apotheek Service Punt (ASP) maakt onderdeel uit van de ziekenhuisapotheek. De taken van het ASP zijn het houden van opname- en ontslaggesprekken voor geplande opnames vanwege een operatie en ook voor opnames via de Spoedeisende Hulp (SEH). Ook voorafgaand aan een behandeling met chemotherapie zal de apothekersassistent een gesprek voeren over het medicatiegebruik thuis.

 

Het is van groot belang dat het ziekenhuis voorafgaand aan de opname op de hoogte is van het recente medicatiegebruik. Als voorbereiding heeft de apothekersassistent de medicatiegegevens opgevraagd bij de eigen apotheek of huisarts van de patiënt. Samen met de patiënt, die bij de eigen apotheek een lijst met actieve medicatie op kan vragen of doosjes van de gebruikte medicijnen meeneemt, wordt gekeken of de medicatie (nog) gebruikt wordt volgens de informatie van de eigen apotheek of huisarts. Ook wordt gekeken of alle medicatie rondom de operatie gebruikt mag worden.

 

Bij ontslag uit het ziekenhuis wordt door de apothekersassistent een gesprek gevoerd waarbij aandacht wordt geschonken aan de in het ziekenhuis gestopte medicatie, de medicatie die nieuw gestart is en de medicatie die thuis door gebruikt moet worden. Bij ontslag wordt hiervan een overzicht op papier meegegeven (medicatiepaspoort). Dit geldt voor opnames langer dan 24 uur. De ziekenhuisapotheek stuurt ditzelfde overzicht ook naar de eigen apotheek, apotheekhoudend huisarts of apotheek de Tjonger. Hierdoor is het mogelijk dat men reeds op de dag van ontslag over de juiste medicatie kan beschikken. Raadzaam is echter wel even met de apotheek te bellen of de medicatie daadwerkelijk klaar staat.

 

Medicijnen tijdens opname

Tijdens opname in ziekenhuis Tjongerschans verstrekt de ziekenhuisapotheek de medicijnen. Het kan zijn dat de namen van de medicijnen anders zijn dan de middelen die thuis gebruikt worden. Bij twijfel kan contact opgenomen worden met de verpleegkundige. Hij of zij neemt vervolgens contact op met de ziekenhuisapotheker. Tijdens de ziekenhuisopname wordt het geneesmiddelgebruik bewaakt door controles van de dosering, wisselwerking tussen geneesmiddelen en in relatie met bloedwaarden. De ziekenhuisapotheker is dagelijks aanwezig bij het intensive care overleg om te adviseren over de gebruikte medicatie.

 

Goed om te weten

Het is de taak van het ASP (=Apotheek Service Punt) om samen met de patiënt of diens verzorger/mantelzorger de medicatie juist in kaart te brengen ten behoeve van de veilige behandeling in het ziekenhuis en de verstrekking van de medicijnen in het ziekenhuis.

 

Wilt u daarom bij een bezoek aan de polikliniek, de preoperatieve screening of bij opname denken aan:

 • Uw actuele medicatieoverzicht op te vragen bij uw apotheek of apotheekhoudend huisarts, vlak voordat u naar de polikliniek of preoperatieve screening gaat;
 • Uw actuele medicatieoverzicht mee te nemen naar het ziekenhuis;
 • De originele verpakkingen van de geneesmiddelen, ook die van de drogist en natuurwinkel, en uw actuele medicatieoverzicht bij de hand te houden tijdens het gesprek over uw medicijngebruik;
 • Uw eigen medicijnen mee te nemen naar het ziekenhuis, op de dag dat u wordt opgenomen;
 • Wijzigingen in de medicatie door te geven aan het Apotheek Service Punt indien er tussen het gesprek en uw operatie nog wijzigingen zijn opgetreden.

 

Vragen of informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact op met één van de apothekersassistenten van het Apotheek Service Punt via telefoonnummer 0513 – 685 700.

Recepten die de specialist aan u heeft voorgeschreven, kunt u na uw ziekenhuisbezoek ophalen bij apotheek De Tjonger. Zowel poliklinische bezoekers als patiënten die na een opname zijn ontslagen, kunnen bij de poliklinische apotheek terecht. Het assortiment geneesmiddelen is zorgvuldig afgestemd met de medisch specialisten, zodat de apotheek vrijwel altijd uit voorraad kan leveren.

 

Landelijk Schakelpunt

De poliklinische apotheek voert de medicatiebewaking voor geneesmiddelen uit volgens vastgestelde normen. Via het Landelijk Schakelpunt (LSP) kan de apothekersassistent uw dossier raadplegen en informatie overdragen naar uw eigen apotheek. Dit kan alleen als u daarvoor toestemming heeft gegeven via uw eigen apotheek. De apothekersassistent vraagt naar uw toestemming als u die nog niet heeft gegeven. U kunt de toestemming ook zelf regelen via: www.ikgeeftoestemming.nl 

 

Hulpmiddelen en wondverzorging

Naast medicatie verzorgt de apotheek ook medische hulpmiddelen en wondverzorgingsmateriaal. Apotheek De Tjonger werkt volgens de richtlijnen van de Stichting Erkenning Medische Hulpmiddelen en werkt nauw samen met de verpleegkundigen die u ook in de kliniek hebben behandeld. Daarnaast is de apotheek erkend leverancier voor diabetes-, incontinentie-, en stomahulpmiddelen en voor wondverzorgingsproducten.

 

Waarvoor kunt u bij de apotheek terecht?

 • Ophalen medicatie en hulpmiddelen na ziekenhuisbezoek
 • Opvragen medicatieoverzicht of medicijnpaspoort
 • Advies bij inhalatie-, incontinentie- diabetes kunst- en hulpmiddelen en wondverbandmateriaal
 • Inleveren oude medicijnen en injectienaalden
 • Spreekkamer voor privacygevoelige onderwerpen
   

Locatie en bereikbaarheid

De apotheek bevindt zich in de centrale hal van het ziekenhuis, naast de hoofdingang en is elke maandag t/m vrijdag geopend van 8.00 tot 18.00 uur. U kunt de apotheek bereiken via 0513 - 685 460 of info@apotheekdetjonger.nl. Buiten de reguliere openingstijden en tijdens feestdagen kunt u voor spoedrecepten terecht bij de dienstapotheek.

Dienstapotheek De Tjonger is geopend buiten de openingstijden van de reguliere apotheken. U kunt hier 24 uur per dag terecht voor spoedrecepten. Spoedrecepten kunt u alleen verkrijgen via de dokterswacht, spoedeisende hulp (SEH), tandarts of verloskundige. De apothekersassistent kan binnen een half uur aanwezig zijn, alleen op aanwijzing van de waarnemend apotheker.

 

Locatie en bereikbaarheid

De dienstapotheek is op maandag t/m donderdag geopend van 18.00 tot 22.30 uur, op vrijdag van 18.00 tot 23.00 uur en op zaterdag, zondag en feestdagen van 8.30 tot 23.00 uur. ’s Avonds en ’s nachts na sluitingstijd is de dienstapotheek telefonisch bereikbaar voor spoedrecepten via 0513 - 685 460. Na 21.00 uur is het ziekenhuis en daarmee ook de apotheek gesloten. In dat geval brengt de apothekersassistent de geneesmiddelen bij de Dokterswacht, waar u ze vervolgens kunt afhalen.

 

Kosten en vergoeding

Voor medicijnen op recept en de zorgverlening van de apotheek, betaalt u meestal via uw zorgverzekeraar. Deze kosten vallen onder uw wettelijke eigen risico. We hebben met de meeste zorgverzekeraars een contract gesloten voor geneesmiddelen zodat de poliklinische apotheek uw rekening rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar kan indienen.

 

Zorgkosten apotheek

Naast het medicijn zelf, betaalt u de kosten van de zorg van de apotheek. De apotheek controleert bijvoorbeeld of het recept en de dosering juist zijn en of u het medicijn kunt gebruiken in combinatie met uw andere medicijnen. De apotheek kan ook contact opnemen met uw arts voor informatie als dat nodig is.

 

Kosten spoedmedicatie

Voor spoedmedicatie betaalt u meer, omdat het tarief van de dienstapotheek hoger is dan wat u overdag in uw eigen apotheek betaalt. Het diensttarief geldt niet als u een avond- of weekendpoli bezoekt en een recept van de specialist meekrijgt.

 

Hulpmiddelen

Bij de aanvraag van bepaalde hulpmiddelen kan het zijn dat u vooraf moet betalen en de rekening daarna zelf indient bij uw zorgverzekeraar. De apotheek informeert u hierover. 

 

 

De best mogelijke zorgervaring

We staan dag en nacht voor u klaar