Bezoeker

Lage rugklachten

Uitgaande van de  Facet- of SI- gewrichten of de tussenwervelschijf
Ongeveer 80 % van de chronische lage rugklachten hebben een ‘mechanische oorzaak’. Dit houdt in dat de pijn wordt veroorzaakt door blijvende veranderingen (bijvoorbeeld door veroudering en slijtage) in en rondom de wervelkolom. Deze mechanische oorzaken zijn verder uit te splitsen in:

 

- Lage rugklachten uitgaande van de facetgewrichten
- Lage rugklachten uitgaande van het bekkengewricht (SI-gewricht)
- Lage rugklachten uitgaande van tussenwervelschijf (discuspijn)
- Een combinatie van twee of meerdere van bovengenoemde oorzaken

 

Behandeling
Een deel van de patiënten komt in aanmerking voor minimaal invasieve pijnbestrijdingstechnieken om de pijn te laten afnemen. Deze injectietechnieken worden sinds 1 januari 2012 niet meer vergoed; denervatietechnieken worden vanaf 1 januari 2014 niet meer vergoed. In 2011 is samen met het College voor Zorgverzekeringen bepaald beter bewijs te verkrijgen over het nut en effect van de denervatie behandelingen. Vanaf 2012 is gestart met dit extra wetenschappelijk onderzoek. Het bedoelde onderzoek wordt uitgevoerd in 16 ziekenhuizen. Afgesproken werd dat gedurende de periode van dit onderzoek (tot 1 januari 2016) de behandelingen in alle andere pijnklinieken vergoed zouden blijven. De Minister van VWS heeft echter plotseling besloten dit per 1 januari 2014 te wijzigen vanaf dat moment worden denervatietechnieken in de lage rug alleen nog vergoed als patiënten deelnemen aan dit wetenschappelijk onderzoek. Dit betekent dat de genoemde behandelingen alleen onder de verzekerde zorg vallen in de 16 deelnemende ziekenhuizen en slechts een zeer beperkt aantal patiënten kunnen meedoen. 

 

Actie! Wat kunt u doen?
Deze maatregelen van overheid en verzekeraars kunnen voor u grote gevolgen hebben. De behandeling die u wellicht al diverse malen hebt ondergaan wordt niet meer automatisch vergoed. Wat kunt u daartegen doen?

U kunt bij uw verzekeraar een aanvraag tot machtiging (bereidheid tot vergoeding van uw ingreep) indienen. Wij hebben voor u een voorbeeldbrief opgesteld (zie onderstaande tekst). Ook beschikt uw pijnpoli over een exemplaar.

 

Wij ontvangen graag een kopie van deze brief via pijnpatienten@anesthesiologie.nl of Postbus 20063, 3502 LB Utrecht. Daarmee kunnen wij het probleem in kaart brengen en delen met zorgverzekeraars en overheidsinstanties. Bij onduidelijkheden helpen wij u graag met het invullen van dit formulier. Normaal gesproken krijgt u binnen zes weken bericht van uw zorgverzekering of de machtiging is goedgekeurd of afgewezen Als uw machtiging is goedgekeurd kunt u direct contact opnemen met de pijnkliniek waar u een gesprek heeft gehad. Als uw machtiging is afgewezen neemt u ook contact op met uw pijnkliniek.

 

De pijnkliniek kan u informeren over de kosten van de behandeling indien u die zelf zou willen betalen. Hierna kunt u zelf besluiten of u de behandeling wilt voorzetten of de behandeling stopzet. Als u het niet eens bent met de afwijzing van de machtiging kunt u tegen deze beslissing ‘in beroep’ gaan bij uw eigen zorgverzekering. U moet dit dan doen binnen de wettelijke termijn van zes weken. Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen, stel ze dan gerust aan de anesthesioloog-pijnspecialist uit uw pijnkliniek.

 

 

VOORBEELDBRIEF AAN UW ZORGVERZEKERAAR:

 

 

Onderwerp: aanvraag machtigingvergoeding pijngeneeskundige behandeling

 

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Onlangs heb ik op de pijnpoli van mijn ziekenhuis (Tjongerschans, Heerenveen) uitleg gekregen over de veranderingen in de vergoeding van enkele pijngeneeskundige behandelingen.

 

Maak een keuze:

Ik heb een indicatie voor de volgende behandeling __________. Deze behandeling blijkt als gevolg van recente wijzigingen in de vergoedingsregelingen niet meer te worden vergoed in mijn ziekenhuis.

 

OF

 

De behandeling die ik al enkele malen heb ondergaan, met positief resultaat, blijkt niet meer vergoed te worden in mijn ziekenhuis. Ik heb echter goede ervaringen met deze behandeling, iets wat u als zorgverzekeraar zou moeten aanspreken.

 

Ik voel mij dan ook benadeeld wanneer deze behandeling voor mij niet beschikbaar is.

 

Bij deze uit ik dan ook mijn ongenoegen over de inhoud van de vergoedingsregeling voor pijngeneeskundige behandelingen. Kwaliteit van zorg zou hierbij bepalend moeten zijn. Graag dien ik hierbij een aanvraag in voor een machtiging, om alsnog voor vergoeding in aanmerking te komen.

 

Hoogachtend,

 

 [Naam, Burgerservicenummer en handtekening]

 

  

cc. Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie, pijnpatienten@anesthesiologie.nl

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.