Bezoeker

Persoonsgegevens

Voor een juiste en volledige registratie van uw gegevens in ons ziekenhuis-informatiesysteem bent u zelf verantwoordelijk. We vragen u vriendelijk eventuele wijzigingen in uw gegevens (ook tijdens uw opname of behandeling) door te geven bij het Inschrijf- en opnamebureau in de centrale hal.

 

Registratie van gegevens en WBP

 

In het kader van uw behandeling geeft u informatie over uzelf aan de behandelend arts en aan andere ziekenhuismedewerkers. Uw persoonlijke gegevens worden geregistreerd. Deze gegevens vallen onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). De Tjongerschans draagt er zorg voor dat uw persoonsgegevens, in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), op zorgvuldige wijze worden verzameld en verwerkt. Ziekenhuismedewerkers mogen de gegevens niet doorgeven aan buiten-staanders. Zij hebben ten aanzien van deze informatie geheimhoudingsplicht om de privacy van de patiënt te beschermen.

Het is mogelijk dat uw gegevens voor wetenschappelijk onderzoek en statistiek worden gebruikt. Dit is toegestaan wanneer deze niet herleidbaar zijn tot een individueel persoon.

 

Bescherming van uw gegevens

 

De medewerkers van De Tjongerschans gaan vertrouwelijk om met uw medisch dossier, of anders gezegd met al uw patiëntengegevens.

In de praktijk betekent dit:

  • er wordt zorgvuldig omgegaan met uw persoonlijke en medische gegevens;
  • uw dossier wordt veilig opgeborgen; 
  • uw gegevens komen niet in onbevoegde handen.

 

Zorgverleners die rechtstreeks bij de behandeling betrokken zijn, hebben toegang tot de gegevens die noodzakelijk zijn voor het vervullen van hun taak: het leveren van zorg aan u. Deze zorgverleners hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

De gegevens uit uw dossier kunnen voor de volgende doelen worden gebruikt:

  • Verstrekken aan andere zorgverleners binnen of buiten het Sint Franciscus Gasthuis. Zo kunnen bij een verwijzing bijvoorbeeld gegevens aan de radioloog worden vertrekt of na ontslag aan uw huisarts. Dit gebeurt standaard, tenzij u daar uitdrukkelijk bezwaar tegenmaakt.
  • Gebruik voor waarneming binnen het ziekenhuis.
  • Een beperkt aantal gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie.
  • Gegevens uit het dossier worden aan anderen verstrekt als dat wettelijk is voorgeschreven. De behandelend arts moet bijvoorbeeld een infectieziekte melden aan de directeur van de GGD.

 

Wil de arts uw gegevens gebruiken voor een ander doel dan hierboven aangegeven, dan moet hij u daarover informeren en is uw toestemming nodig.
Uw toestemming is niet nodig als gegevens worden gebruikt die niet tot u herleidbaar zijn, dus anoniem worden gebruikt.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.