Bezoeker

De Tjongerschans gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens

 

10 vragen over de Wet Bescherming Persoonsgegevens

 

Elke patiënt van De Tjongerschans, heeft recht op privacy. Om te bevorderen dat de persoonlijke gegevens zorgvuldig worden behandeld en de patiënt in staat te stellen dat zelf te controleren is er een speciale wet opgesteld, de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP).

 

De gegevens die worden gebruikt, moeten juist en volledig zijn. Ze mogen alleen worden gebruikt voor het doel waar ze voor verstrekt zijn. Medische gegevens behoren vertrouwelijk te worden behandeld.

Zodat ze uitsluitend worden verwerkt door de persoon of afdeling die ze nodig heeft en de gegevens niet verder worden verspreid dan noodzakelijk is.

 

  1. Mag De Tjongerschans patiëntengegevens verzamelen en verwerken?

Om de behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen is het nodig dat wij enkele persoonsgegevens van de patiënt registreren. Wij mogen deze gegevens alleen verzamelen en verwerken als daar een goede reden voor is en als de patiënt zelf toestemming heeft verleend. Het gaat daarbij om persoonsgegevens als: naam, adres en verzekering. Daarnaast zijn we ook verplicht een dossier te voeren. De medische gegevens worden vastgelegd in een medisch dossier dat in bewaring is bij de arts. In dit dossier houdt de arts gegevens bij over onderzoeken, behandelingen en uitslagen. Gegevens die van belang zijn voor de verzorging en /of verpleging worden vastgelegd in een verpleegkundig dossier.

 

  1. Gaat De Tjongerschans zorgvuldig om met persoonsgegevens?

Het beheer en de verwerking van persoonsgegevens binnen De Tjongerschans geschiedt volledig in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP). Persoonsgegevens worden schriftelijk of elektronisch in een dossier vastgelegd. Alléén medewerkers die hiertoe bevoegd zijn,  kunnen deze gegevens inzien. Wanneer de behandeling eindigt, worden alle gegevens bewaard in een archief. Alle patiënt- en niet-patiëntgebonden medewerkers binnen De Tjongerschans hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat de door de patiënt verstrekte gegevens uitsluitend voor de behandeling of verzorging worden gebruikt.

 

  1. Mogen persoonsgegevens ook voor andere doeleinden gebruikt worden?

Alleen de gegevens die relevant zijn voor een bepaalde behandeling zijn zonder uitdrukkelijke toestemming van de patiënt voor de medebehandelaar(s) toegankelijk. Heeft de patiënt er bezwaar tegen dat een andere hulpverlener zijn gegevens inziet, dan moet hij /zij dit dan uitdrukkelijk vermelden aan de behandelaar.

De instelling levert alleen gegevens aan andere personen of instanties als het gebruikelijk en voor de hand liggend is dat die personen of instanties gegevens krijgen. Denkt u hierbij aan berichten aan de huisarts of een andere behandelend specialist.

In principe worden ook geen inlichtingen gegeven aan belangstellenden die naar de patiënt informeren. De patiënt kan zelf aangeven aan wie bepaalde informatie mag worden gegeven. Bijvoorbeeld de contactpersoon. De Tjongerschans levert verder anonieme gegevens ten behoeve van statistieken en wetenschappelijk onderzoek aan landelijke instanties.

 

  1. Moet patiënt hierover worden geïnformeerd?

Elke organisatie die persoonsgegevens verzameld heeft een informatieplicht. De patiënt heeft het recht om te weten waarvoor zijn gegevens worden gebruikt!  De folder "Uw verblijf in De Tjongerschans’ bevat informatie over zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens; deze wordt aan patiënten uitgereikt.

 

  1. Hoe lang mogen gegevens bewaard blijven?

Medische en verpleegkundige dossiers moeten in principe 15 jaar worden bewaard. Tenzij de patiënt anders heeft aangegeven. In de praktijk gaat men ervan uit dat deze termijn loopt vanaf het einde van de behandeling.

 

  1. Wat kan de patiënt doen om zijn persoonsgegevens te beschermen?

De Wet bescherming persoonsgegevens geeft patiënt een aantal rechten waardoor hij /zij controle kan uitoefenen op het gebruik van de persoonsgegevens. Patiënt heeft recht op informatie, inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming en verzet.

 

  1. Hoe krijgt de patiënt inzage in en een afschrift van zijn gegevens?

De patiënt heeft recht op inzage in zijn /haar persoons-, medische en verpleegkundige gegevens en het gebruik daarvan. De patiënt is geen eigenaar van het dossier. Hij heeft dan ook geen recht op afgifte van originele gegevens. Voor inzage in of een afschrift van deze gegevens wendt de patiënt zich tot het hoofd van de afdeling medische administratie.

Als de inzage aanvraag in verband staat met een klacht, dan kan de aanvraag ook via de klachtencommissie worden gedaan. Voor het maken van kopieën worden kosten in rekening gebracht. Patiënt kan ook tijdens de opname inzage vragen in zijn /haar dossier.

 

  1. Mag een inzage worden geweigerd?

Ja, dat mag als dat bijvoorbeeld in het belang is ter bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. Of van voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten.

 

  1. Mag een familielid een dossier van de patiënt inzien?

Familie en anderen hebben alleen recht op inzage in patiëntgegevens als daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven door patiënt.

 

  1. Waar kan ik terecht voor meer informatie?

Wanneer u na lezing van deze folder nog vragen heeft kunt u deze stellen aan het hoofd van de afdeling medische administratie.

 

Meer algemene informatie over de WBP kunt u krijgen bij het College bescherming persoonsgegevens:  07038113 00 of  www.cbpweb.nl

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.