Bezoeker

Medisch en verpleegkundig dossier

Electronisch medisch en verpleegkundig dossier (EPD)

Voor onderzoek, behandeling of verzorging verzamelen we gegevens over u. Deze gegevens nemen we op in uw EPD. Het is niet mogelijk u te behandelen zonder uw gegevens te bewaren. Uw dossier wordt 15 jaar bewaard.

 

Correctie en vernietiging

 

Het is mogelijk om feitelijke onjuistheden in uw dossier te laten verbeteren. Ook kunt u uw dossier laten vernietigen, voor zover dit wettelijk is toegestaan. Zowel voor verbetering als voor vernietiging moet u een schriftelijke aanvraag doen bij de Functionaris gegevensbescherming (FG) De te volgen procedure is vastgelegd in het Protocol “Inzage, afschrift klinische, poliklinische en verpleegkundige dossiers”.

 

Inzage in het medisch dossier en kopieën aanvragen

 

U heeft het recht uw eigen medisch dossier in te zien. Het dossier is eigendom van De Tjongerschans. U kunt uw dossier inzien via Mijntjongerschans (zie informatie op deze website) Als u een kopie van uw dossier wilt ontvangen dan volgt u de volgende procedure:

  • U dient een schriftelijk verzoek in bij de FG met daarbij een kopie van uw legitimatiebewijs met handtekening.
  • Ouders of wettelijke vertegenwoordigers van kinderen tot 12 jaar hebben recht op inzage in het dossier. Als kinderen 12-16 jaar oud zijn, is van hen mede toestemming vereist, terwijl kinderen ouder dan 16 jaar geheel zelf beslissen over toestemming en inzage.
  • Familie heeft alleen recht op inzage in uw gegevens als u hen daartoe schriftelijk machtigt. Familie van een overleden patiënt heeft geen inzagerecht. Immers ook na de dood geldt het medische beroepsgeheim.

 

 

Uw aanvraag kunt u opsturen naar:

Ziekenhuis Tjongerschans Heerenveen

t.a.v. Functionaris gegevensbescherming

Afdeling Bestuursondersteuning     

Postbus 10500    

8440 MA Heerenveen

(vergeet u niet een kopie van uw legitimatiebewijs met handtekening bij te voegen)

 

Kopieën van röntgenfoto’s, MRI, CT-scan 

U belt liefst een dag van tevoren dat u kopieën wilt van uw röntgenfoto's (tel. 0513-685 772). Belt u niet dan moet u rekening houden met een lange wachttijd.

U meldt zich op de afdeling Radiologie met een geldig identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of vreemdelingendocument), zonder dit krijgt u geen kopieën mee.

Röntgenfoto's, MRI’s en CT scans worden op een CD gezet. De kosten hiervan bedragen € 10, ongeacht het aantal onderzoeken.

Originele foto’s (voor bv artsen in een ander ziekenhuis) krijgt u alleen mee bij het tonen van een geldig identiteitsbewijs (dit wordt gekopieerd) en nadat u een ontvangstverklaring ondertekend heeft. Deze verklaring heeft tot doel Tjongerschans te vrijwaren van enigerlei vorm van aansprakelijkheid als gevolg van het niet meer aanwezig zijn van de foto’s.

 

 

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.