Bezoeker

Bijzondere poliklinieken

Ziekenhuis Tjongerschans in Heerenveen biedt patiënten:

 

 

Allergie-poli

Combinatieafspraak wegens onderzoek naar de oorzaak van allergie.

Afhankelijk van de screening van de brief door de longarts heeft u een afspraak bij een van de volgende specialismen: dermatologie, kindergeneeskunde, KNO, longgeneeskunde, oogheelkunde 

 

 

AP-poli

Een combinatieafspraak wegens een verdenking op angina pectoris (pijn op de borst). Dit betekent dat uw bezoek aan de cardioloog gecombineerd wordt met enkele onderzoeken.

Angina pectoris is een drukkende pijn op of in de borst, die ontstaat wanneer een deel van de hartspier te weinig zuurstof krijgt. Het zuurstoftekort wordt veroorzaakt door een vernauwing van de kransslagaders die het hart van zuurstofrijk bloed voorzien.

Angina pectoris komt veel voor. En, hoewel de pijnaanvallen geen blijvende schade aan uw hart veroorzaken, zijn ze wel een waarschuwing: er is iets mis met de bloedvoorziening van uw hart.

 

Bekkenbodempoli

Voor wie?

De multidisciplinaire bekkenbodempoli is voor vrouwen met klachten van verzakkingen, met urine en/of ontlastingverlies.

Uniek in Nederland is het gebruik van een digitale polikliniek die speciaal voor de bekkenbodem is ontwikkeld, waarin uitgebreide persoonlijke informatie wordt gegeven.

 

Beschrijving

Vrouwen die door de huisarts worden verwezen naar ons ziekenhuis, krijgen toegang tot de digitale poli. Zij krijgen algemene informatie over de bekkenbodem en hoe wij werken. Zij vullen een vragenlijst in. Met behulp van de verwijsbrief en gegevens van de vragenlijst, wordt gekeken welke afspraak en welke onderzoeken nodig zijn. Informatie hierover ontvangt de vrouw via de digitale poli.

Na het polibezoek en eventuele onderzoeken wordt samen met de patiënt een behandelplan opgesteld, in overleg met gynaecoloog en bekkenfysiotherapeut en zonodig met uroloog en/of maag-darm specialist.

De verpleegkundige zet de persoonlijke informatie klaar op haar digitale poli.

De vrouw kan vervolgens thuis de beelden bekijken van haar situatie en eventuele behandeling, alleen of samen met haar partner of kinderen. Zij kan vervolgens de email gebruiken om aan de eigen arts en verpleegkundige vragen te stellen tijdens het behandeltraject.

 

 
Dagonderzoekcentrum voor geriatrie (incl. valpoli)

Doelgroep: mensen van gemiddeld 70 jaar en ouder. Bij oudere mensen verloopt ziekte vaak anders dan bij jongere mensen. Bij ouderen komen  lichamelijke, geestelijke en/of sociale problemen vaak tegelijk voor. Die hebben dan weer invloed op het dagelijks functioneren. Het Dagonderzoekcentrum Geriatrie bestaat uit een geheugenpoli, algemene poli en de valpoli, waar diagnostiek en behandeling plaatsvindt.

Op de geheugenpoli komen mensen die geheugenproblemen ervaren, er vindt diagnostiek en behandeling plaats.

Op de algemene poli zien we mensen met complexe problematiek op zowel lichamelijk, geestelijk en/of sociaal gebied.

De valpolikliniek onderzoekt mensen (vaak ouderen) die het afgelopen jaar tenminste 1 keer zijn gevallen. Op de valpolikliniek onderzoeken de klinisch geriater, gespecialiseerd verpleegkundige en fysiotherapeut wat de oorzaken van het vallen zijn en hoe deze klachten het beste te behandelen zijn. Verder wordt gekeken of er ook sprake is van botontkalking (osteoporose). Hierdoor kunnen botbreuken (fracturen) na een val zoveel mogelijk voorkomen worden.

In de geriatrie werken we multidisciplinair: naast de klinisch geriater en gespecialiseerd verpleegkundige worden ook een psycholoog , fysiotherapeut, diëtist, ergotherapeut, neuroloog, psychiater of andere medische specialist betrokken.

 

 

Diabetische voetenpoli

Diabetische voetenpoli: poli waarbij patiënt multidisciplinair gezien wordt door internist, dermatoloog, revalidatiearts, podoloog, gipsverbandmeester en vaatchirurg. Op dezelfde ochtend wordt vaatonderzoek gedaan, eventueel  röntgenonderzoek en lab-onderzoek.

 

 

Dyspneu 

Combinatieafspraak wegens klachten van kortademigheid en/of benauwdheid waarvan de oorzaak niet bekend is. Dit betekent dat u in één bezoek aan het ziekenhuis een afspraak hebt met een cardioloog en longarts, en uw bezoek gecombineerd wordt met enkele onderzoeken. Een verpleegkundig specialist zal d.m.v. anamnese (wat een patiënt met betrekking tot de voorgeschiedenis en relevante omstandigheden van zijn ziekte aan de dokter kan vertellen) en lichamelijk onderzoek uw klachten in kaart brengen. Vooraf dient u in een apart bezoek, minimaal één dag voor het bovengenoemde bezoek, op het ziekenhuislaboratorium te komen voor bloedonderzoek. 

 

 

Dystrofie  

Diagnostiek en multidisciplinaire behandeling van patiënten met een complex regionaal pijnsyndroom (CRPS). Alle patiënten worden gezamenlijk gezien door zowel chirurg en revalidatiearts en zo nodig ook een pijnarts.

 

 

Handenpoli

De handenpoli wordt gedaan met een revalidatiearts, chirurg, gipsverbandmeester en 2 gespecialiseerde fysiotherapeuten. Hierin worden patiënten gezien met allerlei soorten handenletsels. Het voordeel van deze multidisciplinaire aanpak is dat snellere en adequatere revalidatie van handletsels in de regel leidet tot een sneller en beter herstel van functie.

 

 

Kind en inspanning

Binnen de afdeling Kindergeneeskunde van ziekenhuis Tjongerschans is een poli ‘Kind en inspanning’ ontwikkeld. Kinderen vanaf 6 jaar kunnen door een maximale inspanningstest (fietsen of hardlopen) van 10-15 minuten getest worden op hun conditie. Het gaat dan vooral om de maximale zuurstofopname. Deze inspanningstest geeft een indruk over de fitheid van het zieke of gezonde kind.

 

 

Mammapoli

Sneldiagnostiek voor patiënten met klachten of afwijkingen van de borst. Patiënten worden op één dagdeel gezien door chirurg en radioloog waarbij evaluatie met ook röntgenonderzoek en zo nodig punctie worden verricht.

 

 

Osteoporosepoli

Botontkalking (osteoporose) komt veel voor, vooral bij vrouwen na de overgang (menopauze), maar ook bij oudere mannen. De diagnose wordt vaak (te) laat gesteld en ook vaak onvoldoende behandeld. Om deze reden worden zowel vrouwen als mannen die boven hun 50ste levensjaar een botbreuk oplopen gescreend op de osteoporosepoli van Ziekenhuis Tjongerschans. De meest voorkomende breuken bij osteoporose zijn pols-, ruggenwervel- en heupfracturen.

 

Het osteoporoseteam bestaat uit 3 internisten met hun doktersassistentes en wordt sinds 1 april versterkt door een osteoporoseverpleegkundige. Zij zijn verantwoordelijk voor goede zorg en begeleiding van deze patiëntengroep. Naast het in kaart brengen van risicofactoren voor osteoporose is ook preventie, leefstijlbegeleiding en therapietrouw van belang. Goede behandeling van osteoporose halveert het risico op het ontstaan van nieuwe botbreuken in de toekomst.

 

De osteoporose verpleegkundige nodigt patiënten uit nadat ze door de chirurg of orthopeed op de spoedeisende hulp gezien zijn.

Er vindt aanvullend onderzoek plaats vóór het eerste polibezoek op de osteoporosepoli:

  1. Bloedonderzoek (naar risicofactoren voor osteoporose)
  2. Botdensitometrie/DEXA-scan waarbij de kalkhoudendheid van de lendewervels en de heupen gemeten wordt. Ook wordt er beoordeeld of er sprake is van wervelinzakkingen.

Tijdens het eerste bezoek op de osteoporosepoli maakt de patiënt kennis met de internist. De osteoporoseverpleegkundige doet een intake aan de hand van een vragenlijst, geeft voorlichting en uitleg over de uitslagen van het verrichte onderzoek.

 

Indien de diagnose osteoporose gesteld, volgt een tweede afspraak bij de internist voor het bespreken van de (medicamenteuze) behandeling.

Nadat een behandeling gestart is wordt de patiënt na één maand telefonisch benaderd om te beoordelen of de medicatie correct wordt ingenomen en of er mogelijk sprake is van bijwerkingen. Desgewenst kan de patient een vervolgafspraak op de polikliniek maken indien daar behoefte aan is.

We proberen daarmee maatwerk te leveren aan elke osteoporose patiënt.

 

Voor vragen of inlichtingen over de Osteoporosepoli kunt u terecht bij Petra Hoekstra, osteoporoseverpleegkundige (tel.nr 5465).

 

 

Pop poli

Voor wie?

Deze  multidisciplinaire poli is bedoeld voor  vrouwen met een kinderwens, zwangeren en kraamvrouwen met een psychiatrische aandoening.

 

Beschrijving:

POP staat voor psychiatrie, obstetrie (verloskunde) en pediatrie (kindergeneeskunde).  Ongeveer twee op de tien zwangere vrouwen en kraamvrouwen heeft een psychiatrische aandoening zoals een ernstig depressieve stoornis, een paniekstoornis, een postpartum (na de bevalling) psychose of een postpartum depressie.  De patient (en evt  haar partner)  krijgt een gezamenlijk consult met de kinderarts, gynaecoloog en psychiater. Zij komen met een advies, bijvoorbeeld ten aanzien van het gebruik van medicatie of over de opvang rondom de bevalling, om zo de specifieke zorg voor deze vrouwen te kunnen  verbeteren.

 

 

Prostaatspreekuur

Bedoeld voor mannen met een verhoogd PSA (Prostaat Specifiek Antigeen: een eiwit dat normaal in geringe mate in het bloed aanwezig is). Indien verder onderzoek nodig is, wordt  op korte termijn een afspraak gemaakt voor het afnemen van  biopten van de prostaat, met na 8 dagen een afspraak voor het bespreken van de weefseluitslag. Tijdens het onderzoek en het gesprek over de uitslag is een gespecialiseerde verpleegkundige aanwezig die de patiënt nader begeleidt en de coördinatie van afspraken op zich neemt. Met name in het geval van prostaatkanker.

 

 

Revalidatie en advies voor slechtziende mensen voor sociaal- en maatschappelijke hulpvragen

Poli oogheelkunde in samenwerking met Koninklijke Visio, expertisecentrum voor blinde en slechtziende mensen. De onderzoeken worden gedaan door een Optometrist/LVA-specialist (Low Vision Specialist: (vaak) een optometrist die een interne opleiding heeft gehad bij een instelling voor blinden en slechtzienden en zich heeft gespecialiseerd in het onderzoek bij slechtziende mensen). Het concept is uniek. De optometrist kan naast de andere spreekuren een LVA-spreekuur doen. Nadat de hulpvragen geïnventariseerd zijn, onderzoeken zijn gedaan en een hulpmiddel is aangemeten kunnen de patiënten eventueel doorgestuurd worden naar Koninklijke Visio voor verdere revalidatie.

 

 
Revalidatiespreekuur voor onderbeenamputaties

Hierbij aanwezig is de revalidatie-arts, vaatchirurg, instrumentmaker OIM en de gipsverbandmeester.

 

 
Sjögren spreekuur

Sjögren is een auto-immuun ziekte waarbij alle klieren (o.a. traan- en speekselklieren) ontstoken raken. Klachten zijn vaak: moeheid, gewrichtsklachten en droogheid (mond, ogen, luchtwegen, genitaal).

Dit spreekuur bestaat sinds 5 jaar. Voor patiënten vanuit de hele provincie Friesland, en daarbuiten.

 Het 'Sjögren team' bestaat uit een reumatoloog, een oogarts en een kaakchirurg, te weten dokter:

Mansour, oogarts: gepromoveerd op gebied van Sjögren in 2007;

Kalk, kaakchirurg: gepromoveerd op gebied van Sjögren in 2001.

Dr Mansour en dr Kalk zitten beide in de adviesraad van de Nederlandse patiëntenvereniging voor Sjögren patienten (de NVSP).

 

 

Slaapapneu

Bedoeld voor: Patiënten met de verdenking slaapapneu (afkorting van slaapapneusyndroom, een slaapstoornis waarbij tijdens de slaap perioden van ademstilstand of ernstig verzwakte ademhaling voorkomen. Men spreekt van een slaapapneusyndroom [SAS] bij meer dan 5 stilstanden per uur) en aanverwante slaapstoornissen.

Vakgroepen: longziekten, kno, neurologie, kaakchirurgie.

 

 

Syncope-poli

Combinatieafspraak wegens onderzoek naar de oorzaak van flauwvallen. Dit betekent dat uw bezoek aan de neuroloog en cardioloog gecombineerd wordt met een aantal onderzoeken, waarvoor u een dagdeel wordt opgenomen op de afdeling Dagverpleging.

Syncope (uitgesproken: sin-co-pe) is de medische term voor flauwvallen: een aanval waarbij u kort het bewustzijn verliest. U komt vanzelf weer bij bewustzijn. Er zijn veel oorzaken waardoor u kunt flauwvallen. Meestal heeft het te maken met de werking van het hart en de bloedvaten of het autonome zenuwstelsel (hersenen, ruggenmerg en zenuwen).

 

 

Vaatrisicopoli

Deze poli is opgezet voor patiënten met een hoog risico op hart- en vaatproblemen en vooral patiënten die recent een vaatprobleem hebben doorgemaakt. Patiënten krijgen van een gespecialiseerd vaatverpleegkundige persoonlijke begeleiding qua life style. De internist zoekt met de patiënt naar optimale medicijnen om de bloedvaten te beschermen tegen nieuwe problemen. Ook wordt er gescreened op een verwijde buikslagader (aneurysma). Zodra een goede instelling op medicatie en lifestyleadviezen is bereikt wordt de verdere begeleiding meestal weer door de huisarts overgenomen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.