Samen kunnen we de uitdagingen beter aan

Samen kunnen we de uitdagingen beter aan

Een nieuw ziekenhuis met hoofdlocaties in Leeuwarden en Heerenveen, dat is het plan van Tjongerschans en Medisch Centrum Leeuwarden (MCL). De juridische fusie staat gepland op 1 januari 2025, dit jaar staat in het teken van voorbereiden. Maar waarom is deze fusie nodig? En wat is het voordeel voor jou als patiënt?

We zetten deze stap om de zorg in de regio te versterken. Samen met MCL bedienen we een grote regio die zich uitstrekt van de provincie Fryslân tot de Noordoostpolder, de kop van Overijssel en Zuidwest Drenthe. Door onze krachten te bundelen kunnen we gezamenlijk een groter gebied van hoogwaardige zorg voorzien en de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van medisch specialistische zorg behouden. Excellente algemene zorg én topklinische zorg, daar staan we voor”, vertelt Tjongerschans bestuurder Jan Martin Wijnsma.


Foto: Jan Martin Wijnsma

Dubbele vergrijzing

Geriater (arts die zich richt op behandeling van oudere patiënten) Hebel Feddema is lid van de bestuursraad van Tjongerschans en betrokken bij de fusieplannen: “Er dreigt in Nederland een  zorginfarct. Er is sprake van dubbele vergrijzing, die in het Noorden nog iets sneller gaat dan in andere regio’s. Met MCL kunnen we de uitdagingen die dit met zich meebrengt beter aan. We voorzien een snel stijgende zorgvraag doordat er meer ouderen zijn en zij vaak meerdere aandoeningen tegelijk hebben. Ondertussen nemen de behandelmogelijkheden toe door technologische ontwikkelingen en vaak dure medicijnen. Dit alles leidt tot snel stijgende zorgkosten.

En aan de zorg zelf worden steeds hogere kwaliteits- en volume-eisen gesteld. Om bepaalde ingrepen te mogen blijven doen, moeten steeds hogere aantallen worden gehaald. Voor zelfstandige algemene ziekenhuizen als Tjongerschans, maar ook voor de topklinische zorg in het MCL met een beperkt eigen verzorgingsgebied, wordt het steeds lastiger om deze aantallen te halen. Hierdoor lopen bepaalde vormen van zorg het risico te verdwijnen. Dat is wat wij voor onze patiënten willen voorkomen.”

Zorg op de juiste plek
Door te fuseren wordt de beschikbare capaciteit om zorg te leveren beter benut en kan gezamenlijk geïnvesteerd worden in nieuwe technologie. Daarmee speelt de fusieorganisatie direct in op het Integraal Zorg Akkoord (IZA) dat voor ziekenhuizen grote uitdagingen kent. In dit akkoord is afgesproken dat ziekenhuizen de zorgkosten in de hand houden door de vraag zoveel mogelijk te beperken, de zorg anders in te richten en te digitaliseren waar dat kan. Dit gaat beter als Tjongerschans en MCL dit samen doen.

"Om bepaalde ingrepen te mogen blijven doen, moeten steeds hogere aantallen worden gehaald."

Jan Martin: “Er kan zorg gaan verschuiven van het ziekenhuis in Leeuwarden naar Heerenveen en andersom. Dat gebeurt nu ook al. Uiteraard zorgvuldig en in goed overleg met de vakgroepen.
We kijken wat waar met de beste kwaliteit van zorg kan, naast dat we op beide locaties bepaalde functies willen houden. Het kan zijn dat patiënten voor een bepaalde operatie naar één van beide locaties moeten, maar dat voor- en nazorg op beide locaties kan, afhankelijk van de voorkeur van de patiënt.” Hebel vult aan: “Zorg anders inrichten gaat ook om de juiste zorg op de juiste plek, oftewel passende zorg. Oudere patiënten die herstellen van een ingreep, kunnen dat vaak beter in de ouderenzorg, thuis of in revalidatiecentra. Dat is een rustigere en prettigere omgeving voor ouderen om te herstellen en revalideren dan het ziekenhuis. Goed voor de patiënt en minder kostbaar. Tjongerschans en MCL doen dit laatste door samenwerking met organisaties op het gebied van ouderenzorg, revalidatie en thuiszorg. Dat Noorderbreedte en Thuiszorg Het Friese Land ook onderdeel zijn van Zorgpartners Friesland (ZPF), maakt deze samenwerking nog makkelijker.”

Slim omgaan met capaciteit
Door te fuseren ontstaat de mogelijkheid om slim om te gaan met de capaciteiten van beide ziekenhuizen over de volle breedte van de zorgprofielen. Jan Martin: “De planning van operaties wordt bijvoorbeeld efficiënter wanneer je beschikt over 22 operatiekamers in plaats van 14 en 8 in de afzonderlijke ziekenhuizen, waarbij op beide locaties ruimte vrij moet blijven voor onverwachte ingrepen. Door OK’s op deze manier te benutten kunnen we meer patiënten helpen en ook medewerkers beter inzetten daar waar ze nodig zijn. Daarnaast zijn er de komende jaren forse investeringen nodig in het ontwikkelen van andere zorg door digitalisering en innovatie. Als ziekenhuis alleen beschik je over minder investeringskracht en ruimte voor digitalisering en innovatie. Door geld, mensen en middelen samen te brengen kun je meer en sneller ontwikkelen en vernieuwen en kunnen meer patiënten en medewerkers hiervan profiteren. Binnen de nieuwe organisatie komt één gezamenlijk budget voor innovaties en nieuwe (medische) technologie, ICT, veiligheid, digitalisering en huisvesting.”

 

"Er kan zorg gaan verschuiven van Leeuwarden naar Heerenveen en andersom. Dat gebeurt nu ook al."

Meer kansen voor medewerkers
Het samengaan van beide organisaties biedt meer mogelijkheden in tijden van een krappe arbeidsmarkt. Een gevarieerd zorgpalet biedt kansen voor medewerkers. “Er komen bijvoorbeeld meer mogelijkheden om je als verpleegkundige te specialiseren, denk aan verpleegkundig onderzoekers. En de mogelijkheden voor opleiden nemen sterk toe. Het toekomstige fusieziekenhuis met topklinische en algemene zorg op twee locaties is onderscheidend. We krijgen een sterkere arbeidsmarktpositie binnen de regio”, aldus Hebel Feddema.

Samenwerking gaat verder
“Dat we nu de stap zetten tot een fusie, betekent niet dat we niet met andere ziekenhuizen en zorgorganisaties in de regio samenwerken”, vertelt Jan Martin. “Dat doen we en blijven we ook  doen. Want ook brede samenwerking in de regio tussen ziekenhuizen, ouderenzorg, revalidatie en huisartsen is hard nodig om de zorg die we nu bieden voor patiënten in Friesland en de omliggende gebieden te behouden, verder te verbeteren en waar nodig nog uit te breiden.”

Eén team, één ambitie
“De fusie stelt ons, in tegenstelling tot andere samenwerkingsvormen, in staat om vanuit één verantwoordelijkheid met één team en één ambitie de zorg voor onze hele regio zo goed mogelijk te organiseren. We willen naar een ziekenhuisorganisatie waar we excellente basiszorg én complexe topklinische zorg bieden in een warme omgeving waarin de patiënt zich welkom en thuis voelt. Een ziekenhuis waar het goed werken is met een fijn werkklimaat en ruime kansen voor medewerkers om zich te ontwikkelen“, besluit Hebel Feddema.


Foto: Hebel Feddema

Fusie in het kort:

  • MCL en Tjongerschans gaan juridisch fuseren per 1 januari 2025
  • De nieuwe fusieorganisatie krijgt een nieuwe naam met één Raad van Bestuur, één medische staf, één organisatie en één medezeggenschap
  • De hoofdlocaties zijn in Leeuwarden en Heerenveen, naast de nevenlocaties zoals Harlingen of Steenwijk
  • Uitgangspunt is dat de zorg zoveel mogelijk dichtbij de patiënt blijft en naar één plek gaat waar dat nodig is om goede kwaliteit van zorg en efficiency te houden
  • In het nieuwe ziekenhuis werken straks ongeveer 4.500 medewerkers