Nieuws

Waardevolle bijeenkomst voor inwoners over voorgenomen fusie

14 maart 2024

Op 28 februari en 11 maart vonden de fusiebijeenkomsten voor inwoners en patiënten van respectievelijk Tjongerschans en MCL plaats. Beide ziekenhuizen kijken terug op geslaagde avonden. Aanwezigen ontvingen informatie over de voorgenomen fusieplannen en er was volop tijd om mee te denken en aan te geven wat inwoners en patiënten belangrijk vinden. Het definitieve fusiebesluit moet nog worden genomen.  

Half april gaan onder andere de cliëntenraden hun advies uitbrengen over de voorgenomen fusie tussen beide ziekenhuizen. Om die reden vinden we het belangrijk om met inwoners en patiënten in gesprek te gaan over hoe zij tegen de fusie aankijken. Daarom zijn er twee bijeenkomsten georganiseerd voor inwoners en patiënten om hen te informeren over de fusie, maar vooral ook om te horen hoe ze over de fusie denken en welke vragen er leven.

Waarom fuseren?
De medisch bestuurders hebben de aanwezigen uitgelegd waarom we willen fuseren. Dat is omdat we veel grote uitdagingen op ons af zien komen die we samen beter aan kunnen. Bijvoorbeeld de hogere normen om bepaalde behandelingen uit te mogen voeren. Deze worden steeds hoger waardoor de kans bestaat dat we sommige behandelingen in de toekomst niet meer kunnen uitvoeren. Samen halen we die norm wel en behouden we deze zorg voor onze regio. Ondertussen zorgt vergrijzing voor een steeds grotere vraag naar zorg die we met steeds minder medewerkers moeten leveren. Als we gefuseerd zijn kunnen we hier efficiënter mee omgaan en bieden we onze medewerkers ook meer mogelijkheden. Onderstaande video legt dit kort uit:

Veel vragen
Een veel gestelde vraag van de aanwezigen ging over welke zorg waar komt. Kun je straks bijvoorbeeld alleen nog naar Leeuwarden of Heerenveen voor een bepaalde behandeling? Op dit moment kunnen we daar nog geen antwoord op geven. In het geval we op 1 januari 2025 fuseren, zijn we één organisatie op twee locaties: Heerenveen en Leeuwarden en houden we in eerste instantie de zorg op beide locaties ongewijzigd. Op korte termijn verandert er voor patiënten daarom weinig. Wel zullen we achter de schermen werken aan samenwerking en integratie van de twee ziekenhuizen.

Plannen Joure
Ook is er kort stilgestaan bij de planning van het fusietraject. Wat hebben we al gedaan? Waar staan we nu en wat gaat er nog gebeuren? Daarnaast kwam ook de langere termijn aan bod, oftewel hoe zit het met alle Friese ziekenhuizen en de zorgverzekeraars; van vier naar drie ziekenhuizen in de provincie, met een nieuw te bouwen ziekenhuis in Joure. De bestuurders hebben hier uitleg over gegeven en aangegeven dat de fusie Tjongerschans en MCL eerst gaat plaatsvinden. Het plan Joure is een volgende stap en vraagt nog vele jaren voorbereiding. In dat plan zal Antonius Ziekenhuis Sneek met ons gaan fuseren.

In gesprek
Daarna is er in kleinere groepjes onder begeleiding gevraagd naar wat men belangrijk vindt in het geval MCL en Tjongerschans gaan fuseren. Maar ook welke kansen en uitdagingen men ziet. En hen is gevraagd hoe men over de fusie geïnformeerd wil worden. Er kwam duidelijk naar voren dat men zeer tevreden is over hoe de zorg nu is georganiseerd en over de kwaliteit daarvan. Dat willen ze graag behouden. Aan de andere kant ziet men ook dat het samengaan van beide ziekenhuizen zorgt voor een sterke organisatie die aantrekkelijk blijft om er te werken en die mee kan gaan in ontwikkelingen als digitalisering van zorg. Zorgen zijn er vooral als het gaat om het bereikbaar houden van zorg. Er werd waardering uitgesproken voor het organiseren van een avond als deze en men hecht veel waarde aan regelmatige en duidelijke communicatie op bijvoorbeeld de website van het ziekenhuis.

Presentatie

Bekijk de presentatie van de avond hier terug.

Informatie
Op onze website is een pagina over de fusie. Deze pagina werken we regelmatig bij als er ontwikkelingen zijn.