Tjongerschans bestendigt gezonde financiële positie

Tjongerschans investeert in samenwerking en zorg voor de regio

Vandaag publiceert Ziekenhuis Tjongerschans het jaarverslag over 2018. In het afgelopen boekjaar heeft Tjongerschans een positief resultaat van 2,2 miljoen euro gerealiseerd. Daarmee bestendigt Tjongerschans haar gezonde financiële positie en bouwt het ziekenhuis verder aan zorg die voor de regio onontbeerlijk is.

> Bekijk de infographic jaarcijfers 2018 Tjongerschans

Efficiënter maken van de zorg

In 2018 heeft Tjongerschans gericht gewerkt aan de kwaliteit van de geleverde zorg. Dit heeft geresulteerd in een stijging van de patiënttevredenheid naar het cijfer 8,7 (was 8,5). Daarnaast heeft Tjongerschans de lijn doorgezet van het efficiënter maken van de zorg. Dit heeft, bij een stijging van het aantal unieke patiënten (+1,7%), geleid tot een daling van het aantal poliklinische consulten, klinische opnames en verpleegdagen (daling 3,4% ten opzichte van 2017). Het aantal patiënten dat Tjongerschans voor dagverpleging bezocht, nam vorig jaar toe (toename 6,7% ten opzichte van 2017).

Regionale functie

Ziekenhuis Tjongerschans heeft als regionaal ziekenhuis gekozen voor een duidelijk profiel voor haar regio. Met een verzorgingsgebied van ruim 100.000 inwoners is een brede diagnostiek en sterke acute as (Spoedeisende hulp en Intensive care) van groot belang. Daarnaast beschikt Tjongerschans over een aantal speerpunten die aansluiten bij de sociale- en demografische ontwikkelingen in de regio. Dit zijn de medisch specialistische ouderenzorg, geboortezorg, zorg voor moeder en kind, MDL (maag-, darm- en leverziekten) en zorg op het gebied van mobiliteit, sport en preventie.

Het afgelopen jaar heeft Tjongerschans verder gebouwd aan de speerpunten, die ook een bovenregionale functie hebben. Zo is Orthoradius, de nieuwe kliniek voor mobiliteit, sport en preventie geopend in Sportstad Heerenveen. Met deze kliniek heeft Tjongerschans een multidisciplinair expertisecentrum neergezet waar orthopeden, pijnspecialisten en sportartsen samenwerken om zorg te bieden aan iedereen die belemmerd wordt in zijn of haar mobiliteit. Dit kan gaan over dagelijkse activiteiten die bemoeilijkt worden door problemen aan het bewegingsapparaat, maar ook amateursporters en topsporters kunnen bij Orthoradius terecht. Tjongerschans werkt hiervoor nauw samen met Topsport Noord en CTO Heerenveen (regionaal centrum voor Topsport en Onderwijs, onderdeel van NOC*NSF).

Daarnaast is in 2018 gebouwd aan het nieuwe expertisecentrum voor medisch specialistische ouderenzorg. Het centrum zal op 21 juni 2019, de langste dag van het jaar, officieel in gebruik worden genomen door ziekenhuis Tjongerschans en zorginstelling Meriant. In dit expertisecentrum staat het zorgpad van de ouder wordende patiënt centraal en bundelen ziekenhuis en zorginstelling samen hun expertise voor de zorg voor ouderen, waarbij nauw wordt samengewerkt met de verwijzers uit de regio. Een belangrijke stap, aangezien ook het verzorgingsgebied van Heerenveen zich kenmerkt door een ouder wordende bevolking.

Zorg anders organiseren

Een belangrijke mijlpaal uit 2018 is de meerjarenafspraak die Tjongerschans en De Friesland Zorgverzekeraar zijn overeengekomen over de bekostiging van zorg. Daarmee zetten beide partijen een belangrijke stap om de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de medisch specialistische zorg in Friesland te kunnen waarborgen. De overeenkomst geldt voor drie jaar, met de mogelijkheid om twee jaar te verlengen. ‘Daarmee hebben we ruimte en financiële zekerheid om de komende jaren verder te werken aan integrale zorg en het opnieuw inrichten van de zorg als dit de kwaliteit ten goede komt’, licht bestuursvoorzitter Jan Martin Wijnsma toe. Voor 2019 zal Tjongerschans de ingezette koers voortzetten, waarbij verbinding en samenwerking met de andere drie Friese ziekenhuizen, huisartsen en zorginstellingen in de regio de noodzakelijke basis vormen voor een zo goed mogelijke zorg voor de inwoners uit de verzorgingsgebieden.