Bezoeker
U bevindt zich hier:

Wolkom op'e webside fan De Tjongerschans

Wolkom op'e webside fan De Tjongerschans
Mei ús webside wolle wy jo aktuele ynformaasje oanbiede oer ús sikehûs. Jo kinne sels bepale wannear't jo ynformaasje ha wolle en wêr oer. Dizze side is 24 oeren deis beschikber. Wy hoopje dat de side noflik is yn it gebrûk en de ynformaasje hat dy't jo sykje.

Taalgebrûk yn De Tjongerschans
Pasjinten en besikers fan ús sikehûs komme út ferskate parten fan Fryslân en Nederlân. Om nimmen yn ferlegenheid te bringen is der foar keazen dat meiwurkers yn earsten it Nederlânsk as fiertaal brûke. De pasjint of besite kin har/syn eigen taal prate, lykas it Frysk, it Stellingwerfsk, it Nederlânsk, as oars. Om't net eltsenien yn De Tjongerschans ferskate talen yn'e macht hat, kin frege wurde it Nederlânsk as fiertaal te brûken. Oan pasjinten wurdt frege by it taalgebrûk rekken te hâlden mei oaren. Immen, dy't bygelyks it Stellingwerfsk of it Frysk net yn'e macht hat, kin him bûtensletten fiele.

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.